لیست و سرفصل دروس رشته های دانشگاه- به تفکیک دانشکده

دانشکده حقوق- الهیات و معارف اسلامی

کارشناسی پیوسته

 

عنوان رشته لیست دروس
سرفصل دروس
برنامه ترمیک
لیست تطبیق
حقوق  دانلود
دانلود دانلود دانلود
فقه و مبانی حقوق اسلامی دانلود دانلود دانلود دانلود

 

 

 

دانشکده علوم انسانی

کارشناسی پیوسته

 

عنوان رشته لیست دروس
سرفصل دروس
برنامه ترمیک
آموزش زبان انگلیسی
دانلود دانلود دانلود
حسابداری دانلود  دانلود دانلود
علوم ورزشی
دانلود  دانلود دانلود
 گردشگری دانلود دانلود دانلود
 مدیریت بازرگانی
دانلود  دانلود دانلود
مدیریت صنعتی
دانلود دانلود دانلود
مدیریت مالی دانلود دانلود دانلود

 

 

دانشکده فنی و مهندسی

کارشناسی پیوسته

 

عنوان رشته لیست دروس
سرفصل دروس
برنامه ترمیک
مهندسی پزشکی
 دانلود دانلود دانلود
مهندسی ساخت و تولید
دانلود  دانلود دانلود
مهندسی صنایع
دانلود  دانلود دانلود
 مهندسی مکانیک
دانلود دانلود دانلود
مهندسی هوافضا
دانلود  دانلود دانلود

 

 

دانشکده مهندسی برق

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

عنوان رشته سرفصل دروس
لیست دروس
مهندسی برق -افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
دانلود دانلود
مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
دانلود دانلود
مهندسی برق - برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی
دانلود دانلود
مهندسی برق -سامانه های برقی حمل و نقل
دانلود دانلود
مهندسی برق -سیستم های الکترونیک دیجیتال
دانلود دانلود
مهندسی برق -سیستم های قدرت
دانلود دانلود
مهندسی برق -شبکه های مخابراتی
دانلود دانلود
مهندسی برق -کنترل دانلود دانلود
مهندسی برق -مخابرات امن و رمزگذاری
دانلود دانلود
مهندسی برق -مخابرات سیستم
دانلود دانلود
مهندسی برق -مخابرات میدان و موج
دانلود دانلود
مهندسی برق -مخابرات نوری
دانلود دانلود
مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
دانلود دانلود

 

 

دانشکده مهندسی عمران

 

دکترای تخصصی

 

عنوان رشته لیست دروس
سرفصل دروس
مهندسی عمران- سازه
 دانلود دانلود
مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت
 دانلود دانلود
مهندسی عمران- زلزله
 دانلود دانلود
مهندسی عمران- ژئوتکنیک دانلود دانلود
مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی دانلود دانلود
مهندسی عمران- مدیریت منابع آب دانلود دانلود

 

 

دانشکده مهندسی کامپیوتر

 

کارشناسی پیوسته

 

عنوان رشته لیست دروس
سرفصل دروس
برنامه ترمیک
مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات
 دانلود دانلود دانلود
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
 دانلود دانلود دانلود

 

 

دانشکده هنر- معماری و شهرسازی

کارشناسی پیوسته

 

عنوان رشته لیست دروس
سرفصل دروس
برنامه ترمیک
معماری داخلی
 دانلود دانلود دانلود
مهندسی معماری
دانلود دانلود دانلود
مهندسی شهرسازی
دانلود دانلود دانلود
ارتباط تصویری
دانلود دانلود دانلود
نقاشی دانلود دانلود دانلود
طراحی لباس
دانلود دانلود دانلود
طراحی صنعتی دانلود دانلود دانلود

 

 

دانشکده مهندسی مواد

کارشناسی پیوسته

 

عنوان رشته لیست دروس
سرفصل دروس
برنامه ترمیک
مهندسی مواد و متالورژی
دانلود دانلود دانلود
شیمی کاربردی
دانلود دانلود دانلود
علوم و مهندسی محیط زیست
دانلود دانلود دانلود
زیست شناسی سلولی و مولکولی
دانلود دانلود دانلود

 

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی

کارشناسی پیوسته

 

عنوان رشته لیست دروس
سرفصل دروس
برنامه ترمیک
لیست تطبیق
مامایی  دانلود دانلود دانلود دانلود
پرستاری دانلود دانلود دانلود دانلود
تکنولوژی اتاق عمل
دانلود دانلود دانلود دانلود

 

 

دانشکده علوم پزشکی

 

کارشناسی پیوسته

 

عنوان رشته لیست دروس
سرفصل دروس
برنامه ترمیک
بهداشت عمومی
 دانلود دانلود دانلود

 

 

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa