معاونت آموزش

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مسئولیت اداره کلیه امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه را بر عهده دارد. همچنین تدوین و پیشنهاد اصول کلی در مورد برنامه های آموزشی، تنوع بخشی در بخش آموزش و نظارت بر حسن اجرای آن، تدوین آیین نامه های مختلف آموزشی با کمک مسئولین ذیربط، ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت های آموزشی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان و اداره کلیه کمیته ها و شوراهایی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط مسئولیت آن ها به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی محول شده است، از جمله وظایف این حوزه می باشد.

 

- استراتژی های حوزه معاونت آموزشی

  •     گسترش تحصیلات تکمیلی
  •     توسعه استادان
  •     توسعه و کیفی سازی خدمات آموزشی

خدمات الکترونیکی معاونت آموزش:

سامانه دانشجویی  آئین نامه های آموزشی  تقویم آموزشی   ثبت نام الکترونیکی  9797   دانشکده ها


چارت معاونت آموزشی:

|-معاون آموزشی

|--مدیریت خدمات آموزشی: محمد کبیرزاده: مدیر خدمات آموزشی

|-- مدیریت برنامه ریزی آموزشی و درسی : اکبر پوراژدری: مدیر برنامه ریزی آموزشی و درسی

|-- مدیریت امور هیئت علمی : دکتر مینا مستحفظیان

|-- مدیریت امور دانش آموختگان: مسعودرضا شیخی

 

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa
 
صفحه اصلی آموزش