دفتر توسعه فناوری ارتباط با صنعت وكارآفرينی

اهم وظایف این دفتر به شرح زیر است:

هماهنگی و برنامه ریزی جهت انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی از مراکز فنی و صنعتی کشور.

دعوت از مسئولین و متخصصین جهت آشنایی با دانشگاه یا ارائه سمینارهای تخصصی.

برنامه ریزی جهت برگزاری نمایشگاه‌های علمی و فنی.

ایجاد زمینه تبادل اطلاعات علمی  و فنی بین دانشگاهها و مراکز صنعتی.

شناسایی و ارزیابی واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آنها جهت تخصیص سهمیه و امکانات برای اعزام کارآموزان.

نظارت بر نحوه انجام کارآموزی دانشجویان و ارزیابی میزان کیفیت فراگیری دانشجو.

برنامه ریزی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت علمی- کاربردی در دانشگاه.

وب سایت دفتر ارتباط با صنعت

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa