مدیریت دفتر خدمات پژوهشی و تولید علم

معرفی:

 مدیریت كل امور پژوهشی بازوی اجرایی حوزه جهت ساماندهی و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی دانشگاه است. این مدیریت شامل دو اداره امور كارگاهها و آزمایشگاهها، امور كتابخانه‌ها، دفتر امور پژوهشی و باشگاه پژوهشگران جوان است.

اهم وظایف مدیریت كل پژوهشی به شرح ذیل است:

-انجام بررسیهای لازم و اخذ تصمیمات ضروری درخصوص فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی واحد دانشگاهی در چهارچوب تصمیمات كلی دانشگاه.

- بررسی و مطالعه لازم و ارائه طرح های مختلف مورد نیاز در زمینه فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی با توجه به خط مشی كلی دانشگاه.

- ایجاد ارتباط با سایر واحدها و دانشگاههای داخلی و خارجی در زمینه های مختلف پژوهشی و تحقیقاتی در چهارچوب تصمیمات كلی دانشگاه.

- پیش بینی و فراهم آوردن امكانات استفاده از خدمات ماشینی (الكترونیك) در امور واحد.

- پیش بینی كتب و نشریات مورد نیاز كتابخانه های واحد و اقدامات لازم جهت تهیه آنها.

- نظارت بر انجام خدمات سمعی و بصری مورد نیاز واحد.

- تهیه و تنظیم برنامه های پژوهشی واحد دانشگاهی و ارائه آن به مقام مافوق.

-  بررسی پیشنهادات دفاتر و ادارات واحد در زمینه امور پژوهشی و تعیین اولویت هریك از آنها با توجه به امكانات موجود.

- تدوین برنامه های كوتاه مدت و دراز مدت پژوهشی واحد با هماهنگی سایر مدیریت ها و معاونتهای واحد حسب مورد و ارائه آن به مقام مافوق جهت طرح و اتخاذ تصمیم در سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی.

- پیشنهاد بودجه و نیروی انسانی و سایر نیازمندی های پژوهشی واحد با رعایت اولویت ها و تصمیمات و سیاستهای كلی دانشگاه.

- بررسی و برآورد نیاز واحد دانشگاهی به لوازم و ابزار علمی و آزمایشگاهی و اعلام نیاز به سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی.

- ارائه آموزشهای عملی و ضمن خدمت به كاركنان تحت سرپرستی و تقسیم كار بین آنان.

- تهیه گزارشات لازم از اقدامات و مراحل پیشرفت فعالیتهای پژوهشی واحد به مقام مافوق.

- انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

شماره تماس:

مدیرکل امور پژوهشی: دکتر مهدی دولتشاهی

رییس اداره امور پژوهشی : رضا قاسمی

کارشناس مسوول امور پایان نامه ها: جواد ناطقیان

کارشناس امور پژوهشی: خانم عباسی

کارشناس امور پژوهشی: خانم مقدم

کارشناس امور پژوهشی: جلال الدین گوینده

کارشناس امور پژوهشی: آقای فرزاد

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa