هیئت سید الساجدین (ع)

هیئت سید الساجدین (ع)

فعالیتهای هیئت دانشجویی حضرت امام سید الساجدین (ع):

هیئت دانشجویی سید الساجدین در خوابگاه برادران مشغول فعالیت می باشد. این هیئت در مناسبتهای مختلف و با هماهنگی و همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه اقدام به برگزاری مراسم در سطح خوابگاه می نماید.

01-sajedin.jpg 02-sajedin.jpg

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa