سامانه های خدمات الکترونیک دانشجویان

Megaphone-icon اطلاعیه های مرتبط با سامانه دانشجویی

خوابگاه های دانشجویی خواهران :

الف : دانشجویان ساکن در سنوات قبل

باتوجه به ضرورت تعمیرات عمرانی و تاسیساتی در مجموعه خوابگاه های عمومی ( حضرت فاطمه(س) و حضرت زینب (س)) ،لذا تا اطلاع ثانوی خوابگاه های مذکورتعطیل می باشد و دانشجویان متقاضی میتوانند با شرایط اعلام شده ذیل در مجموعه خوابگاه های حضرت خدیجه (س)(سوئیت ) ثبت نام نمایند.

* پرداخت کامل شهریه برحسب ظرفیت سوئیت:

1- پرداخت شهريه سوئيت 4نفره مبلغ:   4500000ريال   (خوابگاه حضرت خديجه يك)

2- پرداخت شهريه سوئيت 5نفره مبلغ:   3000000ريال   (طبقات اول خوابگاه حضرت خديجه 2و3)

3- پرداخت شهريه سوئيت 6نفره مبلغ :  2200000ريال   (طبقات دوم خوابگاه خديجه 2و3)

*مهلت پرداخت شهريه خوابگاه وثبت سوئيت ازتاريخ 97/6/07لغايت 97/6/15مي باشد.

تذکر : دانشجويان گرامی بعدازواريزنمودن شهريه کامل خوابگاه بصورت اينترنتي مي توانندجهت انتخاب سويئت خوداقدام نمايند.بديهي است دانشجويان متقاضي سکونت درخوابگاه درصورتي كه درمدت زمان يادشده نسبت به انتخاب سوئيت خوداقدام ننمايندبمنزله انصراف ازخوابگاه تلقي شده وشخص ديگري جايگزين درسوئيت مربوطه معرفي مي گردد.

ب: دانشجويان جديدالورودمتقاضي سکونت در خوابگاه

*دانشجويان جديدالورودپس ازتكميل مراحل ثبت نام دانشگاه ودريافت شماره شناسايي جهت ثبت نام خوابگاه بصورت اينترنتي باكدكاربري ورمزعبورازطريق سامانه اتوماسيون خوابگاه نسبت به واريز مبلغ شهريه ذیل اقدام نمايند.

*پرداخت شهريه سوئيت 6نفره مبلغ :  2200000ريال   (طبقات دوم خوابگاه خديجه 2و3)

*پرداخت ودیعه مبلغ : 500000  ريال تا پایان مدت سکونت در صورت عدم خسارت به خوابگاه تحویل شده

*دانشجويان جديدالورودپس ازثبت نام وواريزشهريه خوابگاه جهت رزروسوئيت بصورت حضوري(بادردست داشتن كپي شناسنامه،كپي كارت ملي ويك قطعه عكس )به اتفاق یکی از والدین محترم مراجعه وياباشماره03142292351تماس حاصل نمايند.

 

خوابگاه های دانشجویی برادران :

باتوجه به اینکه سکونت دانشجویان گرامی در خوابگاه شهید بهشتی می باشد ، لذادانشجویان متقاضی میتوانند با شرایط اعلام شده ذیل درخوابگاه مذکورثبت نام نمایند.

الف : دانشجویان ساکن در سنوات قبل

* پرداخت کامل شهریه : مبلغ:   3000000ريال  

*مهلت پرداخت شهريه خوابگاه وثبت اتاق ازتاريخ 97/6/07لغايت 97/6/15مي باشد.

تذکر : دانشجويان گرامی بعدازواريزنمودن شهريه کامل خوابگاه بصورت اينترنتي مي توانندجهت انتخاب اتاق خوداقدام نمايند.بديهي است دانشجويان متقاضي سکونت درخوابگاه درصورتي كه درمدت زمان يادشده نسبت به انتخاب اتاق خوداقدام ننمايندبمنزله انصراف ازخوابگاه تلقي شده وشخص ديگري جايگزين دراتاق مربوطه معرفي مي گردد.

ب: دانشجويان جديدالورودمتقاضي سکونت در خوابگاه

*دانشجويان جديدالورودپس ازتكميل مراحل ثبت نام دانشگاه ودريافت شماره شناسايي جهت ثبت نام خوابگاه بصورت اينترنتي باكدكاربري ورمزعبورازطريق سامانه اتوماسيون خوابگاه نسبت به واريز مبلغ شهريه ذیل اقدام نمايند.

*پرداخت شهريه اتاق 4نفره مبلغ :  3000000ريال  

*پرداخت ودیعه مبلغ : 500000  ريال تا پایان مدت سکونت در صورت عدم خسارت به خوابگاه تحویل شده

*دانشجويان جديدالورودپس ازثبت نام وواريزشهريه خوابگاه جهت رزرواتاق بصورت حضوري(بادردست داشتن كپي شناسنامه،كپي كارت ملي ويك قطعه عكس )مراجعه وياباشماره03142292350تماس حاصل نمايند.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

تقویم آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی۹6-۹5

انتخاب واحد دوشنبه 19 تیرماه ﺗﺎ چهارشنبه 21 تیرﻣﺎه ۱۳۹6
شروع کلاس ها ﺷﻨﺒـﻪ 24 تیرﻣﺎه ۱۳۹6
دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ﺷﻨﺒـﻪ 28مردادماه ﺗﺎ ﭘﻨـﺞ  ﺷﻨﺒـﻪ 2شهریورﻣﺎه ۱۳۹6
پایان کلاس ها ﭘﻨـﺞ  ﺷﻨﺒـﻪ 2 شهریورﻣﺎه ۱۳۹6
زمان امتحانات  ﺷﻨﺒـﻪ 4 شهریورﻣﺎه ﺗﺎ پنچ شنبه 9 شهریورﻣﺎه ۱۳۹6

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند بر اساس تقویم آموزشی ترم جاری حذف و اضافه  از روز شنبه 23 بهمن تا چهارشنبه 27 بهمن ماه انجام خواهد شد و زمان دقیق هر دانشجو برای حذف و اضافه در سامانه دانشجویی اعلام شده است. 

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند که زمانبندی انتخاب واحد ترم بهمن 95 در سامانه دانشجویی اعلام شد و از طریق لینک زمانبندی انتخاب واحد می توانید زمان دقیق انتخاب واحد خود را مشاهده کنید. نکات مهمی که باید برای انتخاب واحد مد نظر داشته باشید به شرح زیر می باشد:

1- طبق تقویم آموزشی انتخاب واحد از روز 5 بهمن شروع خواهد شد و روز اول مختص انتخاب واحد دانشجویان تحصیلات تکمیلی است.

2- از روز دوم یعنی 6 بهمن طبق زمان اعلام شده در سامانه دانشجویی انتخاب واحد سایر مقاطع تحصیلی امکان پذیر خواهد بود. 

3- اولویت زمانبندی انتخاب واحد بر اساس تعداد واحد کل گذرانده دانشجویان محاسبه شده و قابل تغییر نیست.

4- پرداخت شهریه ثابت ترم جدید و بدهی های قبلی برای انجام انتخاب واحد الزامی است. توصیه می شود شهریه خود را قبل از فرا رسیدن زمان انتخاب واحد پرداخت کنید تا برای انتخاب واحد فرصت کافی داشته باشید.

5- به دلیل ترافیک بالای شبکه های بانک و دانشگاه در زمان انتخاب واحد توصیه می شود شهریه خود را در ساعات غیر اداری واریز نمایید تا احتمال بروز خطا در پرداخت الکترونیکی کمتر شود.

6- دانشجویانی که به هر دلیل فایل انتخاب واحد آنها مسدود شده است باید تا قبل از زمان انتخاب واحد خود با مراجعه به بخش مربوطه نسبت به رفع اشکال اقدام نمایند.

7- دانشجویانی که به هر دلیل در زمان خود نتوانستند انتخاب واحد کنند در همان روز و روزهای بعدی از ساعت 16 تا 24 امکان انتخاب واحد دارند.

9- تایید نهایی انتخاب واحد را فقط وقتی بزنید که مطمئن هستید نیازی به تغییر برنامه درسی خود در انتخاب واحد ندارید. لازم به ذکر است در زمان حذف و اضافه امکان تغییر دروس برای تمام دانشجویان وجود دارد.

10- در مورد ظرفیت دروس و مسائل مرتبط با ارائه درس باید با مدیر و کارشناسان گروه آموزشی خود تماس حاصل فرمایید.

11- شروع کلاسها از روز دوشنبه 11 بهمن می باشد.

به غیر از دانشجویانی که وضعیت جبران معدل دارند، اخذ مجدد دروس پاس شده در انتخاب واحد تخلف محسوب خواهد شد.

به اطلاع دانشجويان خوابگاهي كه متقاضيان خوابگاه در نيمسال تحصيلي دوم 96-95 مي رساند:

1- پرداخت شهريه خوابگاههاي برادران و خواهران مبلغ 2/500/000ريال و سوئيت خواهران مبلغ 4/000/000 ريال مي باشد .

2- زمان پرداخت شهريه جهت خوابگاه حضرت خديجه(س) از تاريخ 16/10/95 لغايت 95/10/23 مي باشد و مدت زمان پرداخت شهريه خوابگاههاي برادران وخواهران از تاريخ 95/10/23 لغايت 28/95/10 مي باشد.

دانشجويان پس از واريز نمودن شهريه خوابگاه حتما نسبت به ثبت مجدد اتاق خود به دفترمسئول خوابگاه مراجعه و يا با شماره تلفن اين دفاتر( مسئول خوابگاههاي برادران 03142292350 و خوابگاه خواهران 03142292351) تماس حاصل نمايند.

بديهي است دانشجويان خوابگاهي كه در تاريخ هاي ياد شده در خصوص پرداخت و ثبت اتاق خود اقدام ننمايند به منزله انصراف از خوابگاه تلقي شده و شخص جايگزين در اتاق مربوطه معرفي مي گردد.

دانشجويان جديد الورود متقاضي خوابگاه

دانشجويان جديد الورود پس از تكميل مراحل ثبت نام دانشگاه و دريافت شماره شناسايي جهت ثبت نام خوابگاه به صورت اينترنتي با كد كاربري و رمز ورود از طريق سامانه اتوماسيون خوابگاه قسمت شهريه خوابگاه مبلغ شهريه ذكر شده را واريز نمايند.

خوابگاه عمومي مبلغ 2/500/000 ريال و سوئيت خواهران 4/000/000 ريال و پرداخت مبلغ 200/000 جداگانه به عنوان وديعه خوابگاه.

دانشجويان جديدالورود بعد از واريز شهريه خوابگاه جهت رزرو اتاق، به صورت حضوري و يا با شماره هاي 03142292350 خوابگاه برادران و 03142292351 خوابگاه خواهران تماس حاصل نمايند.

                                                                                                 اداره امورخوابگاهها

زیر مجموعه ها