همایش ها و کنفرانس ها

اولین همايش منطقه ای توسعه علوم پرستاری و مامايی با محوريت خدمات مراقبتی جامعه نگر

ت اختصاصی
 

20 آذرماه ۱۳۹6 محل برگزاری:دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادورود به وب سایت اختصاصی
برگزار شد
پوستر همایش
nms css2017
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و مركز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی اقدام به برگزاری اولین همایش منطقه ای توسعه علوم پرستاری و مامایی با محوریت خدمات مراقبتی جامعه نگر نموده‌اند
خدمات مراقبتی جامعه نگر، فصل نوینی از مراقبت های تخصصی است كه مشتمل بر مراقبت های پیشگیرانه در سطح جامعه برای گروههای آسیب پذیر و نیز مراقبتهای تسكینی، بهداشتی و درمانی برای بیماران مزمن و صعب العلاج، در قالب برنامه هایی همچون مراقبت در منزل ارائه می گردد.  خدمات مراقبتی جامعه نگر، هم اكنون جزو  اولویتهای برنامه ریزی در نظام سلامت كشور قرار دارد.
اهداف برگزاری:
تبیین راهكارهای ارتقاء سلامت مادر و كودك در جامعه

تبیین راهكارهای ارتقاء سلامت روان در جامعه

تبیین راهكارهای ارتقاء سلامت معنوی در بیماران

تبیین راهكارهای ورود كاركنان نظام سلامت در اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان

 تبیین روشهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در گروههای آسیب پذیر( كودكان، معلولان، سالمندان  و...)

تبیین راهكارهای مداخلاتی در حوزه سلامت در آسیب های اجتماعی ( مانند اعتیاد، بزهكاری و...)

تبیین راهكارهای گسترش خدمات مراقبتی در جامعه با جلب مشاركت مردم در قالب همیاران سلامت و همكاری مسئولین حوزه سلامت و...

تبیین راهكارهای ارتقاء آگاهی عمومی در حوزه مراقبت سلامتی

تبیین راهكارهای ارائه بهینه خدمات مراقبت در منزل

تبیین راهكارهای توانمندسازی خانواده در حوزه مراقبت سلامتی
 محورهای همایش
        جامعه نگری در نظام سلامت
       آموزش جامعه نگر در نظام سلامت
        پژوهش جامعه نگر در نظام سلامت
       ارزیابی سلامت مبتنی بر جامعه
        پرستار و مراقبت های جامعه نگر
            نقش روانپرستار در ارتقاء سلامت روان جامعه نگر

مامایی جامعه نگر
       نقش كاركنان نظام سلامت در اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان
       ...نقش پرستار بهداشت جامعه در پیشگیری و مداخله در  آسیب های اجتماعی  مانند اعتیاد، بزهكاری و
     ...  نقش پرستار در در پیشگیری و مداخله در  گروههای آسیب پذیرمانند كودكان، سالمندان، معلولان و
        جایگاه و نقش مدیریت خدمات پرستاری و مامایی در پیاده سازی و ارتقاء كیفیت خدمات مراقبتی جامعه نگر

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa