روسای پیشین دانشگاه

روسای پیشین دانشگاه

hs 

 دکتر حمید سعادت نجف آبادی

از 1364 تا 1379

 


امیری  

 دکتر سیّدمحمّد امیری محمد آبادی

    از 1379 تا1395


 636117053412405241

دکتر مهران مجلسی

    از 1395 تا1397


 

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa