اداره مالکیت فکری و ثبت اختراعات

هرگاه سخن از دارایی به میان می آید ناخودآگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالکیت همچون پول ،زمین ،کالا و غیره سوق پیدا می‌کند در حالیکه در دنیای امروز علاوه بر مالکیت دارایی‌های پولی و فیزیکی، نوع دیگری از مالکیت با عنوان مالکیت دارایی‌های فکری مورد توجه قرار گرفته است که به مراتب از دارایی‌های ملموس ، پراهمیت تر است. در هزاره جدید، داراییهای فکری، ارزشمندترین دارایی شرکت‌ها محسوب می شوند. به طوریکه مالکیت دارایی های فکری در حال تبدیل شدن به یک عامل محوری برای شرکت‌های دانش بنیان قلمداد میشود. حقوق مالکیت فکری بر مبنای ماهیت مورد حمایت به دو دسته " مالکیت معنوی " و "مالکیت مادی " تقسیم بندی میشود.

سرمایه فکری را از لحاظ منابع سازمانی، ثروت آفرینی از راه سرمایه گذاری در دانش، اطلاعات دارایی فکری و تجربه تعریف می‌کنند . سرمایه فکری منبعی پر ارزش برای سازمان ها و کشورها محسوب می شود. به طوری که امروزه شاهد اقتصادی مبتنی بر اطلاعات و دانش هستیم که اساس و بنیان آن بر محور دارایی های نامشهود و سرمایه فکری استوار است . اقتصادی که در ارزش محصولات و دستاوردهای آن، بیش از آنکه منابع مالی و فیزیکی موثر باشند، سرمایه های فکری تأثیر گذارند. این سرمایه و یا دارایی فکری و به معنای اخص، مالکیت فکری باید از طریق حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قرار گیرد. یکی از کارکرد های مهم موسسات علمی پژوهشی ، تولید علم و فناوری است که به عنوان دارایی فکری علاوه بر ارزش معنوی می تواند ارزش مادی نیز داشته باشد و ایجاد درآمد نماید. تبیین ضوابط و مقررات حقوق مالکیت فکری (معنوی ) در موسسات علمی و پژوهشی، از جمله مواردی است که در موفقیت تجاری سازی نتایج تحقیقات، نقشی الزام آور دارد .

تجاری سازی و عرضه محصولات دانش بنیان به بازار، نکته بارز و ویژگی دانشگاه‌های نسل سوم است که در آن این دانشگاه ها از طریق توسعه و واگذاری حق مالکیت فکری، در قالب قراردادهای واگذاری حق امتیاز و یا ایجاد شرکت های دانش بنیان، به توسعه اقتصاد دانش بنیان ملی کمک کنند. اداره ثبت اختراعات دانشگاه در راستای تحقق این امر ایجاد گردیده است.

اهداف :

1-     فراهم سازی زمینه های توسعه علم و فناوری از طریق ایجاد محیطی مناسب برای شکوفایی خلاقیت‌ها و اشاعه و به کار گیری دستاوردهای جدید پژوهش و فناوری کشور

2-     نهادینه سازی حقوق مالکیت فکری در دانشگاه و تقویت انگیزه مادی و معنوی اعضای هیأت علمی ، دانشجویان و ... برای فعالیت هرچه بیشتر در عرصه پژوهش و فناوری به جهت افزایش امکان تجاری سازی دستاوردها در راستای اهداف و سیاست های کلی دانشگاه و توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور

3-     ارائه چارچوبی شفاف و تبیین حقوق و تعهدات دانشگاه پدید آورنده و حامیان در ارتباط با دارایی های فکری و کاهش ابهامات و اختلافات در زمینه حقوق مالکیت فکری .

4-     آگاه سازی استفاده کنندگان از اعتبارات ، تسهیلات و امکانات دانشگاه نسبت به حقوق مالکیت فکری و به ویژه نحوه پوشش دادن هزینه ها و تقسیم منافع مادی و معنوی حاصل ازآن .

5-     گسترش فرهنگ ثبت اختراع

6-     بالا بردن جایگاه تولیدات علمی دانشگاه در تراز ملی و بین المللی

7-     کمک به تجاری سازی دست آوردهای پژوهشی و تولید دانش فنی

8-     تشویق و حمایت از حقوق مالکیت فکری مخترعان


اطلاعیه ها

اطلاعیه دانشجویان شرکت کننده در کارگاه آشنایی با حقوق مالکیت فکری و قوانین ثبت اختراع


فایل های آموزشی

فایل کارگاه آشنایی با حقوق مالکیت فکری و قوانین ثبت اختراع


قوانین و آیین نامه ها

قانون ثبت اختراع، طرحهای صنعتی و علامت تجاری

آیین نامه حمایت از ثبت اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی

برخي موارد پركاربرد در آيين نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علايم تجاری

نحوه نگارش متن اختراع توسط مخترعین جهت ارائه به اداره کل مالکیت صنعتی ایران

آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامی


فرم ها

wordiconفرم درخواست حمایت از اختراعات

wordiconفرم ارزيابی اختراع

فرم تعیین سهم نوآوری های علمی و اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

wordiconمشخصات دانشگاه برای ثبت اظهارنامه

wordiconدرخواست ثبت اختراعات خارجی

روزنامه تاسیس دانشگاه


دوره ها و کارگاه های آموزشی

G3

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa