ساها چیست؟

معرفی اداره کل توسعه و پشتیبانی شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی

اداره کل توسعه و پشتیبانی شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی با هدف استفاده بهینه از ظرفیت های موجود واحدهای دانشگاهی و همچنین تامین بخشی از هزینه های جاری دانشگاه از طریق تجاری سازی در بخش آزمایشگاه ها و کارگاه ها به عنوان یکی از دفاتر زیر مجموعه حوزه معاونت پژوهش و فناوری در اریبهشت ماه سال 1393 آغاز به کار کرد. از جمله راهبردهای این اداره کل برای تحقق   اهداف یاد شده ایجاد و توسعه سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد (ساها) ، تعامل با شبکه های آزمایشگاهی دولتی و بخش خصوصی، تاسیس آزمایشگاه های ملی و تنظیم نظام تعرفه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی می باشد.

همچنین برخی از فعالیتهای جاری این اداره کل به قرار زیر می باشد:

۱- صدور مجوز فنی خرید تجهیزات و دستگاه ها

۲-  صدور مجوز احتساب هزینه خرید تجهیزات و دستگاه ها از محل بودجه پژوهشی

۳-  ارزشیابی و رتبه بندی آزمایشگاه ها و کارگاه ها

۴- برقراری و افزایش حق فنی کارکنان بخش آزمایشگاه ها و کارگاه ها

rss.pngورود به سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد (ساها)

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa