امور ترافیک

امور ترافیک دانشگاه

قوانین ترافیکی

راننده گرامی:

رعایت مقررات و قوانین ترافیکی زیر در سطح دانشگاه الزامی می باشد:

۱- عدم تردد وسایط نقلیه در مسیرهای غیر مجاز همچنین عدم استفاده کارت و مجوز تردد توسط افراد متفرقه

۲- رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی (اعم از عدم سرعت و سبقت غیرمجاز- عدم توقف و پارک وسیله نقلیه در محل های توقف ممنوع و پیاده رو ها و غیره ....

۳- سوار نمودن افراد متفرقه و فاقد مجوز در سطح دانشگاه ممنوع می باشد.

۴- تردد فقط در ساعات مجاز (ساعت ۷ صبح تا پایان وقت اداری ۱۶/۱۰ ) امکان پذیر بوده و تردد در خارج از ساعات تعریف شده فوق فقط در صورت درخواست قبلی و به صورت مکتوب در این رابطه امکان پذیر می باشد.

۵- انجام هر گونه حرکات نمایشی و ایجاد آلودگی صوتی در دانشگاه ممنوع می باشد.

۶- سرعت مجاز تردد در سطح دانشگاه ۲۰ کیلومتر در ساعت می باشد.

۷- رعایت موارد ایمنی در مواقع حمل بار (مصالح و ................) در سطح دانشگاه الزامیست.

۸- شستشوی وسایل نقلیه در کلیه معابر و بخش های دانشگاه ممنوع می باشد.

۹- سالم بودن سیستم روشنایی وسایل نقلیه در هنگام تردد شب الزامی می باشد.

۱۰- تردد پیمانکاران فقط از درب چهار غربی امکان پذیر می باشد.

شرایط اخذ مجوز تردد دانشجویان

۱-برچسب ویامجوزترددصرفابه شخص تقاضاکننده ارائه میگردد.(درصورت تصویب وپرداخت هزینه مصوب شورای ترافیک)

۲-برچسب ومجوزصادرشده دانشجویان فقط تاپایان تاریخ مجوزبوده ودانشجویان درصورت احرازصلاحیت (تاییدمجددشورای ترافیک دانشگاه)وعدم تخلفات انضباطی وترافیکی میتوانند جهت تمدید مجوزاقدام نمایند.

۳-دانشجویانی که درترم گذشته قوانین راهنمایی رانندگی وانضباطی وتعهدات مربوط به مجوزترددرانقض نموده باشند ونمره منفی برایشان ثبت شده باشدازدریافت مجوزدرترم جدیدمحروم میباشند.

۴-دانشجویان متقاضی دریافت مجوز،موظفندظرف مدت ۲۰ روزکاری اززمان تشکیل کلاسها نسبت به تکمیل فرم وارائه مدارک موردنیازجهت طرح درشورای ترافیک دانشگاه اقدام نمایند.

۵-درصورت نقض مقررات وتعهدات ترافیکی مصوب ،توسط دانشجویان دارای مجوزتردد،ضمن لحاظ نمره منفی ،همزمان فایل آموزشی آنان نیزمسدودمیگردد.

۶-حفاظت ازوسایل نقلیه به عهده مالک بوده ودانشگاه هیچگونه مسئولیتی درقبال (سرقت،آتش سوزی و...)ندارد.

مکان مراجعه:دفترامورترافیک جنب بانک ملی دانشگاه

زمان وساعت تحویل مجوزطبق برنامه اعلام شده دفترترافیک

تلفن داخلی:۲۸۵۹ و۲۸۱۹

تلفن مستقیم:۴۲۲۹۲۸۱۹-۰۳۱

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa